For at hjælpe sig selv, skal man vide hvordan

Øget viden er en forudsætning for bedre at kunne tage hånd om sin egen situation. Selvom patienterne i Region Hovedstadens Psykiatri samlet set er tilfredse med deres behandling, oplever halvdelen ikke at blive tilbudt skriftlig information om deres sygdom og behandling. Det er et alvorligt problem i forhold til patientens rolle i behandlingen – og på sigt mulighederne for at komme sig. Spørgsmålet er, hvad der skal til for at ændre det.

Af Karina Christensen, projekt Din Gode Udskrivning

Ifølge den Landsdækkende Undersøgelse af Patienttilfredshed (LUP) i 2014 var 90% af de indlagte patienter i Region Hovedstadens Psykiatri tilfredse eller meget tilfredse med deres behandlingsforløb. For det skriftlige patientinformationsmateriale, var det dog anderledes. Her oplevede hver anden patient ikke at modtage informationsmateriale, selvom målet er alle patienter. På nogle afsnit var det endda helt op til 8 ud af 10 patienter, der ikke oplevede at modtage skriftlig information om deres sygdom og/eller behandling.

Resultatet følger mange års tendens. Af samme grund er udlevering af patientinformationsmateriale gentagne gange blevet udpeget som et forbedringsområde af Region Hovedstadens Psykiatri. Viden øger et menneskes handlekompetencer, og bl.a. den tidligere Danske Kvalitetsmodel understregede patientinformationsmaterialets vigtige rolle som understøttende for den mundtlige information, personalet giver.

Et studie fra Sundhedsstyrelsen konkluderede i 2008, at forhåndsviden er en forudsætning for patientens deltagelse i sit behandlingsforløb, og patientens aktive deltagelse beskrives i Region Hovedstadens Psykiatris strategi for brugerdeltagelse som afgørende; ”Hvis et menneske med psykisk sygdom skal komme sig, skal han eller hun have arbejdshandskerne på og selv deltage og tage medansvar for recovery-processen. Det er ikke en proces, andre kan klare for én.

Med andre ord peger LUP’en på en væsentlig og vedvarende udfordring i forhold til at understøtte recovery i samarbejdet mellem patient og personale: Som patient skal man have den information, man har brug for for at kunne deltage og være med til at træffe beslutninger. Og i sidste ende være med til at arbejde med at komme sig.

Udleveret – men ikke modtaget
I 2014 besøgte Projekt Din Gode Udskrivning 52 psykiatriske afsnit i Region Hovedstadens Psykiatri, og gennemførte workshops for mere end 400 medarbejdere og 200 patienter. Her tegnede der sig  – interessant nok – et helt andet billede end i LUP’en, når patienter og medarbejdere fortalte om udlevering af skriftligt patientinformationsmateriale.

Især patienterne beskrev, at der i forbindelse med en indlæggelse kunne blive udleveret så meget skriftlig information, at det var vanskeligt at overskue bunkerne af foldere. Dette kunne  bekræftes af de fleste medarbejdere, hvilket samlet set peger på et markant misforhold mellem mængden af skriftlig information, der udleveres, og mængden at materiale, patienterne i LUP’en oplever at modtage.

Af samme grund er resultater fra LUP’en vigtige, dog sandsynligvis ikke i forhold til, hvor meget eller lidt patientinformationsmateriale der konkret udleveres under en indlæggelse i psykiatrien. LUP’en siger i stedet noget væsentligt om, at patienterne ikke føler, at de får den information, de har brug for i deres behandlingsforløb.

Information er interaktion
Fordi god og rigelig information om ens sygdom, rettigheder og mulighederne for at deltage i sit behandlingsforløb, er vigtige komponenter i den recoveryorienterede behandlingsindsats, kan det skriftlige patientinformationsmateriale spille en stadig mere central rolle, efterhånden som psykiatrien arbejder stadig mere recoveryorienteret.

For at realisere dette potentiale er det vigtigt ikke at tro, at det er selve det skriftlige informationsmateriale, der er forkert. I stedet er det nødvendigt at forholde sig til, at den typiske sprogbrug omkring “at give” og “at få” information let skaber en fejlagtige opfattelse af information som en fysisk ting, en person kan skubbe hen over bordet til en anden. I virkeligheden kræver information dialog, hvori der indgår både tolkning og afvejninger af, hvad der er passende handlinger i netop den situation. Information er noget, der opstår gennem ”interaktion mellem mennesker og mellem mennesker og medier.”

Der er derfor væsentlig grund til at tro, at for forbedre LUP’ens resultater på området for skriftlig patientinformation, og dermed ”give” patienterne den forhåndsviden de har brug for, er det nødvendigt, at se på de praksisser, der er for udleveringen af patientinformationsmaterialet.

Eksempel på en praksis
Ved projekt Din Gode Udskrivnings workshops på centrene fandt 97% af patienter og medarbejdere aktiviteterne relevante. Workshoppen blev gennemført af tidligere patienter, og er et eksempel på en praksis, der muliggjorde de nødvendige tolkninger og afvejninger, der var væsentlige i forhold til patienternes situation på lige netop det afsnit. 95% angav at ville bruge Udskrivningsguiden fremover.

Resultaterne lå i forlængelse af den første evaluering af Udskrivningsguiden i 2012. Den påpegede, at informationsmateriale som Udskrivningsguiden skaber mest værdi, når det gennemgås i dialog med medarbejderne. Herved skabes den vigtige kobling mellem det, der er væsentligt for patienterne, og den viden personalet har om, hvad der hjælper patienterne videre.

Med andre ord er resultaterne fra LUP’en væsentlige. Opmærksomheden om disse kan på kort sigt bidrage til at fremme patienternes aktive deltagelse i egen behandling og på længere sigt fremme recovery. At LUP’en gentagne gange har scoret lavt på informationsmaterialet, på trods af, at dette har indgået i resultatkontrakterne i en række år, vil sandsynligvis ikke ændre sig, med mindre, der etableres praksisser, der understøtter det skriftlige patientinformationsmateriales relevans. For eksempel ved, at en medarbejder tager materialet i hånden og bidrager til at anskueliggøre relevansen af indholdet.

Som en kvindelig patient sagde under en af projekt Din Gode Udskrivnings workshops; ”For at hjælpe sig selv, skal man vide hvordan.”

—————————

Fakta:

  • Læs mere: Lup 2014
  • Projekt Din Gode Udskrivning (2013-2015) blev støttet af TrygFonden og drives i et samarbejde mellem AskovFonden og bruger-pårørendeforeningerne Outsideren og Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden. Udskrivningsguiden og projektets andre aktiviteter indgår i Region Hovedstadens Psykiatri strategi for brugerdeltagelse, der blev lanceret i marts 2014. Se mere på udskrevet.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.